Ban lãnh đạo

 Chủ Tịch HĐQT
 Mr. Nguyễn Tuấn Nam

Tổng giám đốc
Ms. Lê Ngọc Linh